Hatályos: 2024.01.01.-től

1. Preambulum

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön a honlapon keresztül rendel meg tőlünk termékeket, úgy a közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és az Eladótillető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Jelen ÁSZF mellékletét képezik a honlapon elérhető tájékoztatók és nyilatkozat-minták, valamint a honlapon külön elérhető tájékoztatások.

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

2. Bemutatkozó adatok, fogalmak, értelmező rendelkezések

Eladó adatai:

Név: Bellon Zsolt EV

Székhely: 4002 Debrecen, Szalonka utca 9

Levelezési cím: 4002 Debrecen, Szalonka utca 9

Adószám: 72530517-2-29

Telefonszám: +36/30-983-7162, +36/70-320-8930

E-mail: infobellonfaiskola@gmail.com

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Vállalkozás: aki az 1997. évi CLV. törvény 1. § szerinti tevékenységet önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi.

Felek: Eladó és Fogyasztó együttesen.

Forgalmazó: az a vállalkozás, amely a terméket közvetlenül a fogyasztó részére forgalmazza.

Honlap:a weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Termék: minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt – és a dolog módjára hasznosítható természeti erő ami a Honlap kínálatában szerepel, a Honlapon forgalomba hozott, értékesítésre szánt és a Szerződés tárgyát képezi.

Áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás.

Eladási ár: a termék egy egységére, vagy adott mennyiségére vonatkozó ár.

Egységár: a termék meghatározott mértékegységére vonatkozó ára.

Szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan – ellenszolgáltatás fejében végzett – tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában.

Szerződés: Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató és Fogyasztó között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

Adásvételi szerződés: a Polgári Törvénykönyv szerinti adásvételi szerződés, valamint minden olyan szerződés is, amelynek áruk és szolgáltatások egyaránt tárgyát képezik.

Szolgáltatási szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt, vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás díját.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződés: olyan adásvételi vagy szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás, vagy annak közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen árut, vagy kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást, és a fogyasztó az adott honlapon, vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut, vagy szolgáltatást.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Fogyasztó:a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő, szerződést kötő személy.

A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás.

Békéltető testület: tartós alapon létrejött, a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás keretében történő rendezésével foglalkozó szervezet, amelyet az e törvényben meghatározott szerv (személy) nyilvántartásba vett.

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

3. Az ÁSZF hatálya, az ÁSZF megváltoztatása

A Fogyasztó és az Eladó között létrejött szerződésre a kötelezően alkalmazandó jogszabályok mellett a jelen ÁSZF vonatkozik. A jelen ÁSZF az oldal tetején jelzett hatályossági dátum napjától lép hatályba és módosításig, vagy visszavonásig érvényes. Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik. A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni!

3.1. Az ÁSZF elfogadása

Jelen ÁSZF az Eladó által forgalmazott termékekre és szolgáltatásokra terjed ki, akár online webáruházban, akár hagyományos vásárlás során kerül értékesítésre. Ön a megrendelése véglegesítése (vásárlása) előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a Fogyasztó és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

3.2. A szerződés nyelve

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

3.3. Tájékoztatás a szerződés formájáról

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja, a teljesítést követően a szerződéshez kapcsolódó adatokat nem tárolja, de a tranzakciókról természetesen számlát, illetve pénztárgépi bizonylatot állít ki. Javasoljuk, hogy a vásárlást igazoló adatokat Ön őrizze meg a későbbi esetleges igényérvényesítése céljából.

3.4. Árak

A termékek mellett feltüntetett ár az adott termék egy egységére (kg, liter vagy darab) vonatkoztatott bruttó eladási ára, azaz a fizetendő általános forgalmi adóval és esetleges egyéb közterhekkel terhelt, a fogyasztó által ténylegesen fizetendő ár. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk.

4. Elállási jog

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (11.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.

4.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát írásban köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Eladó részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az Eladó részére.

Az Eladó minden esetben, email-ben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Az írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az Eladónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail, illetve az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe az Eladó a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Eladó visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az Eladó az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

5. Jótállás

5.1. Kötelező jótállás

Az Eladót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát – szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza) – rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, – helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás okozta. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó: – elsősorban – választása szerint  kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet. 

Ha az Eladó a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz, vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ha a Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel, megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik. Az Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. A jótállás nem érinti a Fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Fogyasztó a 7. által meghatározott lehetőségek alapján élhet panaszával Eladóval szemben.

5.2. Önkéntes jótállás

Eladó az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, a Termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállalhat, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Eladó az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Fogyasztó általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.

6. Felelősség

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Eladó nem vállal felelősséget. A Fogyasztó a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Eladó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Eladó kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Fogyasztó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Eladó ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

Az Weblap oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Eladó nem vállal felelősséget. A Fogyasztók által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat az Eladó jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében az Eladó jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az Internet globális jellege miatt a Fogyasztó elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Fogyasztó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Fogyasztót terheli a felelősség.

7. Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Garanciális problémák

Garanciális probléma esetén nyitvatartási időnkben hívhatja a kapcsolati oldalunkon megtalálható telefonszámot, vagy megírhatja kérdéseit elektronikus levél formájában a szintén itt található e-mail címre.

7.2. Panaszügyintézés

A Fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a kapcsolati oldalunkon megtalálható elérhetőségeink bármelyikén előterjesztheti. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja vagy megküldi e-mail-ben. Az Eladó jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően a bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr.

Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

Amennyiben Eladó székhelye, vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, az Eladó együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Az Eladó az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Fogyasztóhoz eljusson. Ha a panaszt az Eladó elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát az Eladó köteles öt évig megőrizni.

7.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Eladó és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára:

  • Panasztétel: a fogyasztóvédelmihatóságoknál. Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
  • Békéltetőtestület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

A további békéltető testületek elérhetőségeiről a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek weboldalon tud tájékozódni.

  • Bírósági eljárás.Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

8. Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztatónkat az adatvédelmi tájékoztató oldalunkon érheti el.

9. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, fotók, szövegeke, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni az Eladó írásos hozzájárulás esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

10. Egyéb

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek. Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

11. Tájékoztató a honlap használatáról

11.1. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a hivatalos termékleírásért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a honlapon megadott elérhetőségeken!A képek esetenként illusztrációk, a színek és egyéb tulajdonságok nem mindig felelnek meg a valóságnak!

11.2. Az adatbeviteli hibák javítása – felelősség a megadott adatok valóságáért

A Fogyasztónak megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt lehetősége van a Fogyasztó által bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Fogyasztó felelőssége, hogy a Fogyasztó által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen a Fogyasztó által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Fogyasztó a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult a Fogyasztó hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Fogyasztóra hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

11.3. Eljárás hibás ár esetén

Előfordulhat, hogy hibás eladási ár szerepel a honlapon. Hibás eladási árnak minősül különösen a termék közismert, a piacon elérhető, általánosan elfogadott vagy becsült eladási árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba vagy elgépelés miatt megjelenő hibás eladási ár. Hibás eladási ár esetén a megrendelést (a Fogyasztó ajánlatát) a hibás eladási áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás eladási áron értékesíteni. Hibás eladási áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés a Felek között. Amennyiben a Fogyasztó hibás eladási áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának Eladó részéről. Hibás eladási áron történő Fogyasztó általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az ajánlattétel Eladó munkatársa által küldött elektronikus – nem automata – visszaigazolás során az Eladó munkatársa felhívja a Fogyasztó figyelmét a helyes eladási árra, és felajánlhatja a helyes eladási áron történő szerződéskötést. Fogyasztó a hibás eladási ár helyett az Eladó által közölt helyes eladási áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a Felek között.

12. A honlap használata és a megrendelés menete

A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Fogyasztó minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Fogyasztó által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

13. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben a Fogyasztó meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel a Fogyasztó által megrendelni kívánt termékeknek, valamint a Fogyasztó adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Rendelés véglegesítése” gombra kattintva zárhatja le megrendelését (teheti meg ajánlatát). Fogyasztó a “Rendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

14. A rendelés feldolgozása

A Fogyasztónak bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésről Fogyasztó egy automata visszajelzést kap. A Fogyasztót az ajánlata abban az esetben mindössze 48 órás időtartamban köti, amennyiben azt a jelen általános szerződési feltételek 14.1. pontjában foglaltak szerint nem igazolja vissza az Eladó.

14.1. A szerződés létrejötte, az ajánlat elfogadása az Eladó által

Fogyasztó a megrendelését követően az Eladótól e-mail értesítést kap a Fogyasztó által megadott e-mail címre. Amennyiben a Fogyasztó a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe. Amennyiben Fogyasztó azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés a Fogyasztó adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy a Fogyasztó köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – Eladónak e-mail útján haladéktalanul közölni. A Szerződés a Fogyasztó által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre. Hibás eladási áron történő, vagy készlethiányos termékekre ajánlattételt a rendszer automatikusan elfogad, de ez ebben az esetben nem minősül az ajánlat elfogadásának, hanem a jelen általános szerződési feltételek hibás eladási áron történő ajánlattétel esetén a 11.3. pontban foglaltak alkalmazandóak. Ha a Fogyasztó ajánlatát részben vagy egészében nem tudjuk elfogadni bármilyen ok miatt arról 3 munkanapon belül a Fogyasztó által megadott e-mail címre tájékoztatást küldünk.

15. A fizetés módja, feltételei

15.1. A Fogyasztó fizetési kötelezettségeinek összegzése

A megrendelés összesítője és a 14.1. pont szerinti visszaigazoló e-mail minden Fogyasztót terhelő fizetendő költséget tartalmaz. A számlát, amennyiben az kötelező, a garancia levelet (jótállási jegyet) és online rendelés leadása esetén a megrendelés összesítőjét a csomag tartalmazza.

15.2. Fizetési módok

A megrendelt termékek eladási árát személyes átvétel esetén a csomag átvételekor készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel kell kiegyenlítenie a Fogyasztónak, vagy a vásárlás során választhatja a szállítási és fizetési feltételek oldalunkon felsorolt fizetési lehetőségek bármelyikét. A kiszállítási díjakról, szállítási feltételekről, átvételi módokról jelen általános szerződési feltételekben és a szállítási és fizetési feltételek oldalunkon tájékozódhat. A megrendelt termék/termékek kifizetésének pontos részleteiről tájékozódjon a szállítási és fizetési feltételek oldalunkon. Az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megrendelés esetén a megrendelés teljesítését előre történő fizetéshez kösse.

16. A megrendelt termék átvétele

16.1. Házhoz szállítás

A megrendelt termékek átvételi lehetőségeinek pontos részleteiről tájékozódjon szállítási és fizetési feltételek oldalunkon.

16.2. Házhoz szállítás, szállítási költségek

A szállítási költségekről, egyéb tudnivalókról jelen általános szerződési feltételekben és szállítási és fizetési feltételek oldalunkon tájékozódhat. Amennyiben a Fogyasztó a megrendelt termék házhozszállítását kéri, úgy az Eladó megadja a Fogyasztó elérhetőségeit a futárszolgálatnak, akik szükség esetén felveszik a Fogyasztóval a kapcsolatot annak érdekében, hogy a Fogyasztónak megfelelő kézbesítési időpontot egyeztethessék. Fogyasztó az adatkezelési szabályzatban foglaltak elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy az Eladó a Fogyasztó adatait a futárszolgálat részére átadja.

A kiszállítást megelőzően az Eladó megbízottja általában, de nem minden esetben e-mailben értesítést küld a Fogyasztónak a kézbesítés várható időpontjáról. A Fogyasztó felelőssége gondoskodni arról, hogy a jelzett időszakban a csomag átvételét biztosítsa.

16.3. Megengedett kézbesítési cím

A termékek kézbesítési címe kizárólag Magyarország határain belül megtalálható cím lehet. Magyarország határain kívülre történő kézbesítési igénye esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk személyes egyeztetés céljából (ez esetben a megadott szállítási díjak nem érvényesek, azok kizárólag a magyar kézbesítési cím esetén alkalmazandóak)!

16.4. Az átvételre való jogosultság védelme

Az Eladó/Vállalkozó/Szolgáltató a termék átvételével megbízott személyt a Fogyasztó e feladatra kijelölt, olyan képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.

17. A minőség- és mennyiség kifogásolás rendje

A Fogyasztó köteles a kiszállítás időpontjában a csomag(ok) sértetlenségét, a szállítólevélen szereplő adatok helyességét ellenőrizni, aláírni és átadni azt a kiszállítást végző logisztikai cég képviselőjének. Átvétel, s fizetés után azonnal ellenőrizze a csomag tartalmát, hogy egyezik-e a számlán szereplő tételekkel, illetve a megrendelt termékekkel. A csomagot először hivatalosan át kell venni, kifizetni, tartalmát ezután lehet ellenőrizni. Amennyiben eltérést észlel kérjük még aznap jelezze. A visszaszállításról az Eladó, vagy logisztikai partnere gondoskodik. Hibás szállítás esetén az újraszállítás költsége az Eladót terheli. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a csomagot kézbesítéskor a futár előtt vizsgálja meg és sérülés észlelése estén kérje jegyzőkönyv felvételét. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Amennyiben az átadás-átvételkor Fogyasztó nem élt kifogással, a számlán szereplő tételeket tekintendők hiánytalanul átadottnak. Fogyasztó az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet minőségi kifogással a Termékre vonatkozó kötelező jótállási – illetőleg szavatossági időn belül.

A szállított Termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiány esetén Fogyasztó nem jogosult a Termék átvételét – illetőleg ugyanezen az alapon – a Termék árának kifizetését megtagadni.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Fogyasztó által visszaküldött termékekről minden esetben fénykép és/vagy videó dokumentációt készítünk a visszaküldéskori állapot igazolása céljából. Minőségi kifogások esetén a megbízott hitelesítő cég szakvéleményét a Felek elfogadják. A szakvélemény beszerzésének a költségeit az a fél köteles előlegezni, aki a kifogást előterjeszti, és az a fél viseli, aki alaptalanul hivatkozott minőségi problémára. Amennyiben a minőségi kifogás alapos, a szakvélemény költségeit az Eladó viseli.

18. Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától, illetve – amennyiben az Eladó él ezzel a jogával – az előlegnek az Eladó bankszámláján történt jóváírásától számított 1-4 hét. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

19. Jogfenntartás

Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt, vagy időlegesen szünetel. Erre tekintettel fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Fogyasztóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék eladási árának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg a Fogyasztó részére 5 munkanapon belül.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.